top of page
PREKIŲ PRISTATYMAS

 INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS

 www.TU-GALI.LT

 TAISYKLĖS IR SĄLYGOS:
 

                        1. SĄVOKOS

               1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – tai šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos

            Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo

          tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.tu-gali.lt internetinėje parduotuvėje susijusios

        nuostatos.
      1.2. Internetinė parduotuvė – www.tu-gali.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs

     ar neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
   1.3. Pardavėjas – Aurelijus Stulpinaitis, individuali veikla Nr. 1216011 vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, internetinis          adresas www.tu-gali.lt 
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, jei tokios yra, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai,

kurie yra:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.
2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.6. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
2.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Šis punktas netaikomas, kai Pirkėjas nori grąžinti nekokybiškas prekes.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje arba nurodytu el. paštu. Pirkėjui atliekant pirkimus el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
5.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už tokias prekes sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už tokias prekes.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje www.tu-gali.lt pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia aktyvią nuorodą „Užsakyti“.
7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Atsiskaitymas banko kortele. Pasirinkus apmokėjimą kortele, turėsite suvesti savo banko kortelės duomenis. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą kreditinė kortelė yra nebūtina, užtenka, kad Jūsų elektroninėje bankininkystėje prie mokėjimo kortelės būtų pažymėtas „Saugus atsiskaitymas internetu“.
8.2.2. Šiuo metu galimybės atsiskaityti grynais pinigais arba banko kortele atsiimant prekes neturime.
8.3. Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje pasirinkęs 8.2.1. punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje pasirinkęs galimybę atsiskaityti 8.2.1. punkte nurodytu atsiskaitymo būdu, iš karto nesumoka už prekes.
8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1. punkto įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
9.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.
9.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.
9.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.
9.6. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.
9.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.
9.8. Dovanų čekiai ir nuolaidos su konkrečia pinigų suma į grynuosius pinigus nėra keičiami.
9.9. Pasikeitus užsakytos prekės kainai Pirkėjui taikoma užsakymo metu galiojusi kaina.
9.10. Kai kuriais atvejais akcijos kainą Pardavėjas gali taikyti ne daugiau nei 3 (trims) Pirkėjo vienu užsakymu užsakytoms to paties pavadinimo prekėms, kurioms užsakymo metu Pardavėjas taiko akcijos kainą.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjo užsakytos prekės Internetinėje parduotuvėje yra pristatomos per kurjerį nurodytu adresu. Jei kurjeris teikia tokią paslaugą, siunta gali būti nukreipta į Pirkėjo pasirinktą paštomatą, tokiu atveju Pirkėjas apie tai yra informuojamas kurjerio sms žinute ir/arba elektroniniu laišku. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje išskyrus Kuršių neriją, taip pat pristatomos ES šalyse. Prekių pristatymas Lietuvoje yra nemokamas, prekių pristatymas į kitas ES šalis yra mokamas. Pristatymo kaina į kitas ES šalis priklauso nuo šalies į kurią siunčiama prekė, pristatymo kaina rodoma prekių krepšelyje nurodžius siuntimo šalį. Dėl pristatymo į kitas šalis Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@tu-gali.lt
10.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

10.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.5. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pristato prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra apytiksliai ir gali keistis priklausomai nuo aplinkybių. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų arba alternatyvių prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas padarytas ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių. Negalėdamas pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu laiku, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl su prekių pristatymu susijusių klausimų išsprendimo.
10.7. Jeigu prekė nėra pristatoma dėl Pirkėjo ar jo nurodyto asmens kaltės arba dėl nuo jų priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, Pirkėjas netinkamai nurodė prekių pristatymo vietą arba Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo nėra randamas), prekės pakartotinai nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja pakartotinio siuntimo, už kurį yra taikomas papildomas mokestis. Jeigu Pirkėjas nepateikia minėto pageidavimo, Pirkėjas privalo pateikti užsakymo anuliavimo prašymą (prekių keitimo/grąžinimo prašymas) per 14 (keturiolika) dienų. Prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.
10.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu. Jei už prekes buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pirkėjui (jo įgaliotam atstovui, kai tai leidžia šios taisyklės), surašiusiam laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir nepriėmusiam tokių prekių, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, grąžinama už nepriimtas prekes sumokėta suma įskaitant ir pristatymo mokestį.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.tu-gali.lt
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Elektroninėje parduotuvėje rodomos prekių nuotraukos yra iliustracinės ir yra atvaizduojamos ryškiau nei tikrovėje. Tad atkreipkite dėmesį, jog realios prekės spalva, dizaino spalva, dydis bei pozicija gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukose.
11.4. Prekių gamintojas arba Pardavėjas gali tam tikroms prekėms suteikti prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme.
11.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Pirkėjas prieš keičiant ar grąžinant prekes, privalo apie tai informuoti el. paštu: info@tu-gali.lt, laiške turi būti nurodyta: pirkėjo vardas, pavardė, adresas, visi įmanomi kontaktiniai duomenys (telefonas, mobilusis telefonas, el. paštas), užsakymo numeris, pirkimo ir siuntos gavimo data, sumokėta suma, prekės pavadinimas, taip pat turi būti nurodytos prekės grąžinimo/keitimo priežastys. Jei prekė(-ės) nekokybiška, reikia pateikti išsamų aprašymą apie rastus defektus. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

12.2. Jei grąžinama prekė yra nekokybiška ar brokuota, Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba)

prekės (-ių) nuotraukas.

12.3. Nustačius, kad prekė buvo sugadinta dėl pirkėjo kaltės, pinigai už prekę nėra grąžinami, prekė pirkėjui grąžinama tik apmokėjus grąžinimo, pakartotinio siuntimo išlaidas.

12.4. Pirkėjas neįgyja teisės į įsigytų prekių grąžinimą, jei jo netenkina prekių spalva, forma, dydis.
12.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.5.1. privaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje nepažeistoje pakuotėje;
12.5.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.5.3. grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, švari ir tvarkinga;
12.5.4. grąžinamos prekė turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;
12.5.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, pakeisti prekę kokybiška preke;
12.5.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).
12.6. Prekės yra Jūsų nuosavybė ir atsakomybė iki tol, kol jos pasieks Pardavėją, todėl grąžindami prekes įsitikinkite, kad tinkamai jas supakavote ir siuntimo metu jos nebus pažeistos/sugadintos. Visos grąžintos prekės yra tikrinamos. Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti atgal prekių su mechaninių pažeidimų žymėmis, jeigu jos atsirado dėl pirkėjo kaltės.
12.7. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
12.8. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą el. paštu, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
12.9. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
12.10. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
12.11. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.
12.12. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
12.13. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam atstovui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

14. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo) tikslais. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) gautus pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Pirkimo pardavimo sutarties kylančius įpareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
14.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, svoris, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, suteikta nuolaida).

14.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
14.4. Pirkėjas įvesdamas duomenis į elektroninę parduotuvę ir sutikdamas su taisyklėmis, patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.
14.5. Užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.
14.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu.
14.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 14.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma.                    Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu    

      laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
       15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į

          teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su bet kokiais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo                          internetiniame tinklalapyje. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis,           

                papildytomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui.

                    Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis

                       Pirkimo - pardavimo taisyklėmis.

                           15.3. Bet kokios e-parduotuvės informacijos kopijavimas, platinimas ir naudojimas be raštiško

                                  Pardavėjo sutikimo yra draudžiamas.
                                    15.4. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami

                                          derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos

                                                 Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS
PRIVATUMO POLITIKA
bottom of page